Behandling

Medicinsk behandling av hjärntrötthet har endast gjorts i mycket begränsad omfattning och ett fåtal mediciner har utvärderats. Framtida forskning kan förhoppningsvis ge mer kunskap om behandlingsmöjligheter. Mer utförlig information om våra studier finns i boken ”Den ofattbara hjärntröttheten” och i de forskningsartiklar som finns publicerade (se vidare under fliken Forskning).

Metylfenidat

Vi har under flera år arbetat med ett forskningsprojekt för att studera behandling med metylfenidat hos personer som lider av hjärntrötthet efter en traumatisk skallskada och följt dem under 6 år. Vi kan inte uttala oss om hur det kan fungera vid hjärntrötthet vid andra sjukdomar eller tillstånd. 

En medicinsk bedömning måste alltid göras. Det finns sjukdomar och tillstånd när metylfenidat inte är lämpligt. Behandling kräver gedigen erfarenhet och nära kontakt med patienten. 

När behandlingen ger god effekt kan hjärntröttheten mildras, att den psykiska belastningen lindras och att individen får ett mer välfungerande liv. Men att ta steget till att påbörja arbete eller öka arbetstiden har i vår forskning inte visat sig vara möjligt, men många har rapporterat att de kan fortsätta arbeta på viss nivå och delta i socialt liv som är viktigt för livskvalitén. 

Viktigt att komma ihåg att metylfenidat inte fungerar för alla och att dosering anpassad till individen är mycket viktig.

Metylfenidat är ingen behandling som botar, utan den lindrar. Bristen på energi kommer att finnas kvar. Personen måste alltid få kunskap om sina besvär och lära sig använda strategier som lindrar hjärntröttheten.

Behandling med metylfenidat, när hjärntröttheten blir långvarig eller kronisk ska inte ge biverkningar utan enbart öka livskvalitén. Därför är en anpassning av individuell dos och noggrann uppföljning av patienten mycket viktig. 

Att observera är att metylfenidat i dag endast är godkänt behandling av barn och ungdomar med ADHD/ADD. Mer forskning behövs innan metylfenidat kan användas mot hjärntrötthet.

Dopaminstabiliseraren OSU6162

Vi har nu i två studier, en pilotstudie och en uppföljande studie, undersökt effekten av OSU6162 (finns inte på marknaden) på hjärntrötthet. Häften av deltagarna var mentalt trötta efter en skallskada och hälften efter stroke. Hjärntröttheten var deltagarnas centrala bekymmer. Resultaten var mycket likartade som de resultat vi fått med metylfenidat. Vi fann att det är möjligt att minska hjärntröttheten för några men det fungerade inte för alla. OSU6162 tycks vara en mildare substans jämfört med metylfenidat.